วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง ตำบลหนองควาย
ที่อยู่ :บ้านเหมืองกุง
ทิศเหนือติดกับ :อำเภอเมือง
ทิศใต้ติดกับ :หมู่ 8 บ้านขุนเส ตำบลหนองควาย
ทิศตะวันออกติดกับ :ตำบลสันผักหวาน
ทิศตะวันตกติดกับ :หมู่ 9 สันทราย ตำบลหนองควาย
ลักษณะภูมิประเทศ :พื้นที่ราบลุ่ม
ลักษณะภูมิอากาศ :บ้านเหมืองกุง อยู่ใกล้กับภูเขาคือ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ดอยปุย ทำให้โดยทั่วไปจะมีฤดูกาล
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน 200 กว่าปี
ประวัติชุมชน :หมู่บ้านเหมืองกุง จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่จากรุ่นสู่รุ่นเล่าว่า บรรพบุรุษของตนเองที่มาตั้งรกรากปักฐานอยู่ ณ หมู่บ้านเหมืองกุงแห่งนี้เป็นคนเผ่าไท ซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากเมืองปุ เมืองสาด รัฐเชียงตุง ซึ่งหนีจากการถูกพวกพม่ารุกรานได้มาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ในเขตรัฐฉานของประเทศพม่า โดยอพยพมาเพียง 6 ครัวเรือน (ปัจจุบันที่เมืองปุ เมืองสาดยังคงมีชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเหมืองกุงยังคงมีอยู่) จากคำบอกเล่าดังกล่าวได้สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ เช่นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ พงศาวดารโยนกและข้อมูลจากป๊บกระดาษสาต่างๆ กล่าวถึงการเกณฑ์กำลังคนจากพม่าและสิบสองปันนามาสู่อาณาจักรล้านช้างหลายครั้ง ถึงยุคฟื้นฟูเชียงใหม่หลังจากที่ตกอยู่ในอำนาจพม่าเป็นเวลานานกว่า 2 ศตวรรษ ในปีระหว่าง พ.ศ. 2325 – 2356 สมัยพระเจ้ากาวิละแห่งต้นตระกูลเจ้าเจ็ดตนขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ยุคนั้นเรียกว่ายุค” เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง ” บรรพบุรุษของบ้านเหมืองกุงได้ถูกกวาดต้อนมาให้ตั้งรกราก ณ ที่ปัจจุบันแห่งนี่ร่วม 200 กว่าปี โดยให้ทำนาเพื่อนำผลผลิตคือ ข้าวเปลือกส่งให้แก่เจ้ากาวิโรรสสุริยวงค์ ( เจ้าชีวิตอ้าว )ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ บริเวณที่นาของเจ้าเมืองจะอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเหมืองกุง พอถึงฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านก็จะนำข้าวเปลือกบรรทุกล้อวัวเทียมเกวียนไปส่งที่คุ้มเจ้าเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่ หมดจากฤดูทำนาจากอาชีพที่ติดตัวมาคือ ช่างปั้น เช่น น้ำต้น (คนโฑ) หม้อน้ำ สำหรับไว้ใส่น้ำดื่มน้ำใช้หรือขายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว
ที่มาของชื่อชุมชน :“เหมือง” คือ ลำเหมือง “กุง” คือ ที่สุด (น้ำไหลมาสุด ณ ที่แห่งนี้)
จำนวนประชากร :543
จำนวนครัวเรือน :142
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปีใหม่เมือง แห่ไม้ค้ำ - ไม่มี -
พฤษภาคม เลี้ยงผีเมือง (ปู่แสะย่าแสะ) , เลี้ยงผีเจ้าบ้าน เลี้ยงผีปู่ย่า - ไม่มี -
มิถุนายน เลี้ยงผีเมือง (ปู่แสะย่าแสะ) , เลี้ยงผีเจ้าบ้าน เลี้ยงผีปู่ย่า - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :ปั้นเครื่องปั้นดินเผา
อาชีพรอง :เกษตรกรรม/ รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
2.กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
3.กลุ่มทำผางประทีป ดอกไม้ไฟ
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน : “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน”
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :บ้านเหมืองกุงได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2538 สัญลักษณ์ที่โดดเด่น มีคนโฑขนาดใหญ่ สูง 18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 9 เมตร อยู่ทางแยกไป อำเภอสะเมิง ปี 2548 เริ่มจดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :ชุมชนท่องเที่ยว
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว : - โดยเกษตรอำเภอ
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดินนาโน 2560
กระทรวงวิทย์ฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2559
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
อุตสาหกรรมลำปาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือตอนบน 2560
พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2557-300300
นักท่องเที่ยวทั่วไป2558-300300
นักท่องเที่ยวทั่วไป2559-520520
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป01,1201,120
กลุ่มศึกษาดูงาน2557500500
กลุ่มศึกษาดูงาน2558300300
กลุ่มศึกษาดูงาน2559300300
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน1,10001,100
สถาบันการศึกษา2557800800
สถาบันการศึกษา2558780780
สถาบันการศึกษา2559600600
รวมสถาบันการศึกษา2,18002,180
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น3,2801,1204,400
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
หมู่บ้านอัตลักษณ์ดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ 2560
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 2560
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :เด็กเยาวชนหันหน้ามาสนใจภูมิปัญญาของตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ :คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้
ด้านสิ่งแวดล้อม :มีการรักษาความสะอาด จัดการขยะดีขึ้น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
เรียนรู้การปั้นดิน 300

เดินเยี่ยมชมหมู่บ้าน  และเรียนรู้กับครูช่าง ใช้เวลา 2 – 2.30 ชั่วโมง 300 บาท/คน

เดินเยี่ยมชมหมู่บ้าน  และเรียนรู้กับครูช่าง ใช้เวลา 2 – 2.30 ชั่วโมง 300 บาท/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
0 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.7234629,98.9435101
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางอภิญญา ศรีจันทร์ 084-3896615
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :