กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ตำบลบ้านแม
ที่อยู่ :บ้านกิ่วแลน้อย
ทิศเหนือติดกับ :ตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง
ทิศใต้ติดกับ :ตำบลบ้านดง
ทิศตะวันออกติดกับ :อำเภอเมืองสันป่าตอง
ทิศตะวันตกติดกับ : ตำบลบ้านท่าโปง
ลักษณะภูมิประเทศ :พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร
ลักษณะภูมิอากาศ :สภาพอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :
ประวัติชุมชน :ส่วนใหญ่เป็นราษฎรชาวบ้านหมื่นสาร บ้านวัวลาย บ้านศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ได้แพร่กระจาย มาตั้งถิ่นฐาน ทำนา ทำสวน อยู่ในเขตท้องที่อำเภอบ้านแม (สมัยนั้นบ้านแมยกฐานะเป็นอำเภอ) ซึ่งเป็นบริเวณที่มี ที่ราบเหมาะแก่การอยู่อาศัยและการเพาะปลูก โดยทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบผืนใหญ่ (หลวง) ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบผืนเล็ก (น้อย) ที่ทางเชื่อมติดต่อกันเป็นรอดคอด (กิ่ว) ต่อมามีประชาชนอพยพมาอยู่กัน
ที่มาของชื่อชุมชน :ประวัติของบ้านกิ่วแลน้อย ได้มีการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคู่กับเวียงเชียงใหม่ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองมา ซึ่งเป็นเจ้าเมืองครองเมืองนครเชียงใหม่ บ้านกิ่วแลน้อยประกอบด้วยคน 3 เผ่า คือ ลั้วะ เขิน และคนเมือง กลายเป็นหมู่บ้านขึ้นจากที่ราบทางตะวันออก เรียกว่า “บ้านกิ่วแลหลวง” ส่วนที่ราบทางตะวันตกเรียกว่า “บ้านกิ่วแลน้อย” มาจนกระทั่งทุกวันนี้
จำนวนประชากร :0
จำนวนครัวเรือน :0
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :แกะสลักไม้
อาชีพรอง :รับจ้าง/เกษตรกร
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :0 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :บ้านพ่อครู ความสุขบนแผ่นไม้ หัตถศิลป์ถิ่นล้านนา
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :กลุ่มเริ่มรวมตัวจากการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และต่อมารวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มแกะสลักไม้เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน โดยการรวมกลุ่มแกะสลักไม้จำหน่ายภายในหมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :ชุมชนท่องเที่ยว
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.พัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ OTOP Backstreet Academy 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป2560201030
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป201030
กลุ่มศึกษาดูงาน2559160160
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน1600160
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น18010190
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
OTOP 5 ดาว กระทรวงมหาดไทย 2559
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :
ด้านสิ่งแวดล้อม :
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :-
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :วัดกิ่วแลน้อย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :การแกะสลักไม้
ฐานกิจกรรม :ฐานเรียนรู้การแกะสลัก
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :เรียนรู้การแกะสลักไม้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :ศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
700

โปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้

            ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะการแกะสลักไม้ที่บ้านกิ่วแลน้อยกับโปรแกรมในระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง และ 3ชั่วโมง โดยกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมโปรแกรม

1 ชั่วโมง 30 นาที   3 ชั่วโมง

รอบเวลา 10.00 น., 14.00 น.            9.00 น. , 13.00 น.

ในการแต่งลายและการแกะสลักไม้จะมีชิ้นงานให้เลือกๆ เพียง1 อย่าง คือ แผ่นไม้รูปช้าง แผ่นไม้รูปดอกไม้โบราณ แผ่นไม้รูปดอกลีลาวดี

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

  • น้ำดื่ม
  • ชา กาแฟ ผลไม้ตามฤดูกาล สำหรับโปรแกรม 3 และ 6 ชั่วโมง
  • ใช้อุปกรณ์ 1 ชุด ต่อ นักท่องเที่ยว 1 คน
  • ไม้ที่นำมาทำชิ้นงานเป็นไม้สัก
  • นักท่องเที่ยวสามารถนำชิ้นงานที่แกะสลักกลับบ้านได้

เรียนแกะสลัก 700 บาท ครั้ง/คน

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีชีวิต/ประวัติศาสตร์)
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ทุกฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay4000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
0 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.6331246,98.8490285
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางอำพร ศรีหาตา 081-8850075
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :