เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำฮาว

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำฮาว
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง ตำบลสบเปิง
ที่อยู่ :บ้านดอนเจียง
ทิศเหนือติดกับ :บ้านต้นลาน
ทิศใต้ติดกับ :บ้านหนองบัวหลวง
ทิศตะวันออกติดกับ :ถนนแม่มาลัย-ปาย
ทิศตะวันตกติดกับ :น้ำแม่ฮาว
ลักษณะภูมิประเทศ :พื้นที่ราบลุ่ม
ลักษณะภูมิอากาศ :อากาศเย็นสบายทั้งปี
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :-
ประวัติชุมชน :-
ที่มาของชื่อชุมชน :-
จำนวนประชากร :615
จำนวนครัวเรือน :222
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม เข้าพรรษา - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม ออกพรรษา - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกรรม
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง
2.กองทุนหมู่บ้าน
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :-
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว : ปี 2542 ก่อตั้งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง ปี 2550 มีการจัดฝึกอบรมปราชญ์ สมาชิกกลุ่มและผู้ที่สนใจ ปี 2553 จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกกลุ่ม 18 ครอบครัว ปัจจุบัน ขยายไประดับตำบล 9 หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :ชุมชนท่องเที่ยว
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - วิสาหกิจชุมชน เกษตรอำเภอแม่แตง
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน หรือ ISAC
2.สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBTi
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
เครือข่ายบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งจากข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์หัก 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เงื่อนไขที่มีต่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 2556
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน หรือ ISAC เป็นที่ปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิต ด้านเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิต 2559
อบต.สบเปิง อบรมดูงานด้านการท่องเที่ยว และ การทำแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียว จากข้าวอินทรีย์ 2559
โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
กลุ่มศึกษาดูงาน2559100-100
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน1000100
สถาบันการศึกษา2559-9090
รวมสถาบันการศึกษา09090
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น10090190
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 300,000
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
ผู้นำพลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2558
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :-
ด้านเศรษฐกิจ :-
ด้านสิ่งแวดล้อม :-
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :-
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :-
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :หมอสมุนไพร (โฮมยา) จักสาน
ฐานกิจกรรม :ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักจุลินทรีย์ สารไล่แมลง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :บรรยาย “แนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์” “เศรษฐกิจพอเพียง” ดูสวนเกษตรกรตัวอย่าง การทำปุ๋ยหมัก การทำชาสมุนไพร โรงสีชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :เกษตรอินทรีย์ (เครือข่ายต้นน้ำแม่ฮาว)
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว

(1)   บรรยาย “แนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์” “เศรษฐกิจพอเพียง”

(2)   ดูสวนเกษตรกรตัวอย่าง 2 สวน

ค่าใช้จ่ายคิดตามรายการ

ค่าวิทยากร 600 บาท

ค่าฐาน 300 บาท/ฐาน

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ฤดูหนาว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
0 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :19.0728083,98.8545266
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายอนันต์ สมจักร ประธาน บ้านดอนเจียง 081 3663010
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
- ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :