ชุมชนท่องเที่ยววัดหมื่นสาร

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :ชุมชนท่องเที่ยววัดหมื่นสาร
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหายยา
ที่อยู่ :ชุมชนวัดหมื่นสาร
ทิศเหนือติดกับ :ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
ทิศใต้ติดกับ :ชุมชนวัดนันทาราม
ทิศตะวันออกติดกับ :ชุมชนธาตุคำ
ทิศตะวันตกติดกับ :ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
ลักษณะภูมิประเทศ :ที่ราบในเขตชุมชนเมือง
ลักษณะภูมิอากาศ :-
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :200 กว่าปี
ประวัติชุมชน :ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย บริเวณรอบวัดหมื่นสาร เป็นชุมชนที่มีอายุ 200 กว่าปี ปรากฏหลักฐานการอพยพเข้ามาของกลุ่มช่างเครื่องเงิน จากบ้านวัวลายแขวงกำปั่น ลุ่มน้ำสาละวิน ประเทศพม่า ซึ่งกวาดต้อนเข้ามา (เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง) ในสมัยพระเจ้ากาวิละ ผู้ครองนครเชียงใหม่ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2342 และสมัยพระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา ในปีพ.ศ. 2362 การอพยพเข้ามาทั้ง 2 ครั้ง กลุ่มช่างเครื่องเงินของเมืองกำปั่น ได้มาอาศัยตั้งรกรากอยู่บริเวณวัดหมื่นสาร โดยประกอบอาชีพทำเครื่องเงิน เพื่อถวายใช้ในคุ้มเจ้าเชียงใหม่ และเป็นเครื่องบรรณาการให้กับเจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการทำเครื่องเงินได้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน และยึดเป็นอาชีพของคนในชุมชนจนถึงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2545 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาจัดตั้งเป็นชุมชน ปัจจุบันมี นายทวี ขันทรัตน์ เป็นประธานชุมชน
ที่มาของชื่อชุมชน :นายหมื่น ทำงานแปลเอกสาร สร้างวัดนี้ขึ้น เลยตั้งชื่อตาม
จำนวนประชากร :1112
จำนวนครัวเรือน :322
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ข้าวมธุปายาส) - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม สรงน้ำพระธาตุ - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม เข้าพรรษา (หล่อเทียน) - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน 12 เป็ง (ตานหาผู้ล่วงลับ) - ไม่มี -
ตุลาคม สลากพัตร ออกพรรษา - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :ทำเครื่องเงิน
อาชีพรอง :รับจ้าง(50,000 บาท/ปี
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน
2.กลุ่มบรรจุภัณฑ์
3.กลุ่มต่อช่อตุง
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :50,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :-
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เป็นกลุ่มเดียวกันกับคณะกรรมการชุมชน เมื่อประมาณ 6 - 7 ปีที่แล้ว ยกระดับจากกลุ่มช่าง มีการประชาสัมพันธ์ มีการประกอบฝีมือช่างรุ่นใหม่ และประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของฝากของที่ระลึกในชุมชน จึงเกิดการท่องเที่ยวขึ้น เขียว สวย หอม เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :ชุมชนท่องเที่ยว
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายทวี ขันทรัตน์ ประธานชุมชน
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.องค์กร เขียว สวยหอม
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเครื่ีองเงิน
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ได้ประชาสัมพันธ์ชุมชน คนในชุมชนตื่นตัว
ด้านเศรษฐกิจ :รายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :-
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :ฟ้อนผีมด ลงเจ้านาย วัดหมื่นสร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :หัตถกรรมเครื่องเงิน ตัดช่อตุง
ฐานกิจกรรม :โฮมเขี้ยว (น้ำยารมควัน) วิธีการทำเครื่องเงิน การตัดช่อตุง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) เยี่ยมชมศาลาสามครูบา (หอศิลป์สุทธจิตโต) ผลงานศิลปะช่างฝีดูดุลย์ลายหมื่นสาร (2) สักการะพระเจ้าทนใจองค์เงิน (3) อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (4) สักการะอัฐิธาตุครูบาเจ้าศรีวิชัย เรื่องราวตำนาน เสือเย็น วัดหมื่นสาร (5) น้ำบ่อหลวง 100 ปี (6) ตัดตุงไส้หมู (7) ทำแผ่นภาพอะลูมิเนียม ทำพวงกุญแจ (8) ทำสร้อยเงิน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :วัดหมื่นสาร
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ทุกฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay0000
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay00
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
0 0
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :0
ค้างคืน :0
ไป-กลับ :0
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :
ไฟฟ้า :
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้า
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกาย
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.7768752,98.9829047
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายสนิท ชุมชนหมื่นสาร 081-9516711
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ถนนคนเดินวัวลาย - ไม่มี -
วัดศรีสุพรรณ - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :