กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอย

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเชิงดอย
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ตำบลสบเตี๊ยะ
ที่อยู่ :บ้านเชิงดอย
ทิศเหนือติดกับ :บ้านสบเตี๊ยะ บ้านเด่นตะวันใต้
ทิศใต้ติดกับ :บ้านแท่นดอกไม้ อุทยานออบหลวง
ทิศตะวันออกติดกับ :ลำน้ำแม่กลาง บ้านทุ่งหมากหนุ่ม
ทิศตะวันตกติดกับ :อุทยานออบหลวง บ้านทุ่งปูน
ลักษณะภูมิประเทศ :หมู่บ้านเชิงดอยมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นราบสลับกับภูเขาที่ตั้งหมู่บ้านลาดชันชาวบ้านปลูกบ้านเป็นลักษณะขั้นบันไดเรียงรายขึ้นไปตามเชิงเขา(ดอยโมคคัลลาน)ส่วนด้านทิศเหนือเป็นทุ่งนาและมีแม่น้ำแม่กลางไหลผ่านซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและอุปโภค นอกจากนั้นทางด้านทิศตะวันตกยังติดกับลำน้ำแม่เตี๊ยะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญอีกเช่นกันเนื่องจากชาวบ้านได้ใช้ลำน้ำดังกล่าวผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้านและใช้ในการเกษตรโดยลำน้ำแม่เตี๊ยะแยกเป็นลำเหมืองดอยไหลผ่านสวนลำไยซึ่งทอดตัวอ้อมดอยโมคคัลลานไปทางทิศใต้ของหมู่บ้านเชิงดอย
ลักษณะภูมิอากาศ :โดยทั่วไปลักษณะภูมิอากาศจะมี 3 ฤดูหลัก คือฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นและหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม ​ฤดูร้อนจะเริ่มในราวเดือนมีนาคมของทุกปีและร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูร้อนอากาศจะแห้งแล้งบางปีก็ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาไฟป่าทุกๆปี ​ฤดูฝนจะเริ่มต้นในราวเดือนมิถุนายนเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำ ถึงสองสาย ทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหาย
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยวน(คนเมืองล้านนา)
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :-
ประวัติชุมชน :หมู่บ้านเชิงดอยเดิมชื่อบ้านโมคคัลลาน ตั้งชื่อเรียกตามพุทธประวัติล้านนา ในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมภูทวีป ได้มีพระอัครสาวก นามพระมหาโมคคัลลานะ ได้ติดตามมาดูแลรับใช้พระพุทธเจ้า และในระหว่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จผ่าน พระมหาโมคคัลลานะเหยียบลงตรงกลางดอยโมคคัลลานปรากฏเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ จึงได้มีการเรียกขานชื่อดอยแห่งนี้ว่าดอยโมคคัลลานรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงดอยแห่งนี้ ต่อมาได้มีพระธุดงค์จากภาคตะวันออก นามหลวงปู่แก้ว สุทโธ ได้มาจำศีลปฏิบัติธรรมที่ดอยโมคคัลลานและได้สร้างพระธาตุโมคคัลลานขึ้นโดยการสนับสนุนของทหารอากาศดอยอินทนนท์ และศรัทธาสาธุชน​และเนื่องจากบ้านเรือนของชาวบ้านกับพระธาตุโมคคัลลานอยู่ห่างกันประมาณสองกิโลเมตร การไปทำบุญปฏิบัติธรรมยากลำบากชาวบ้านจึงได้มาสร้างวัดใหม่ชื่อวัดโมคัลลาน(หนองเตา) ห่างจากพระธาตุซึ่งอยู่บนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร ใกล้กับลำน้ำแม่กลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่เข้าท่วมวัดโมคคัลลาน(หนองเตา)เป็นเวลาแรมเดือน พระสงฆ์อยู่อย่างลำบากชาวบ้านไม่สามารถไปทำบุญและดูแลวัดได้ จึงได้มีชาวบ้านผู้ใจบุญได้บริจาคที่สร้างวัดขึ้นใหม่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งตอนนั้นมีเพียงไม่กี่ครัวเรือน และหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ชาวบ้านได้มีการอพยพจากที่ต่ำติดน้ำขึ้นมาอยู่ใกล้กับวัดมากขึ้นและรียงตัวโอบดอยโมคคัลลาน โดยมีผู้นำหมู่บ้านที่สืบทอดการปกครองหมู่บ้าน มากมายหลายคน ตั้งแต่ พ่อหลวงหนานก๋อง บุญมาปะ พ่อหลวงเผือก ตุ้ยตามพันธ์ พ่อหลวงจั๋น ตุ้ยตามพันธ์ พ่อหลวงน้อยอุ่น ทาระนัด และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านโมคคัลลานมาเป็นหมู่บ้านเชิงดอย พ่อหลวงน้อยผัด ผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาชื่อ นายอ้าย ยานะโส ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ลาออกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นายสุรพล ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ หมดวาระเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ นางสาวทัญกานร์ ยานะโส ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ที่มาของชื่อชุมชน :หมู่บ้านเชิงดอย เดิมชื่อ บ้านโมคคัลลาน ตั้งชื่อเรียกตามพุทธประวัติล้านนา ในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ได้มีพระอัครสามวก นามพระมหาโมคคัลลานะ ได้ติดตามมาดูและรับใช้พระพุทธเจ้า และในระหว่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จผ่าน พระมหาโมคคัลลานะเหยียบตรงกลางดอยโมคคัลลาน ปรากฏเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ จึงได้มีการเรียกขานชื่อดอยแห่งนี้ว่าดอยโมคคัลลานรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้
จำนวนประชากร :577
จำนวนครัวเรือน :150
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ประกวดฆ้องมองเชิง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม ตักบาตรเทโว - ไม่มี -
พฤศจิกายน ยี่เป็ง - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร(สวนลำไย)
อาชีพรอง :การทอผ้า โดยสีธรรมชาติ
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มทอผ้า
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :35,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว : -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์0
รวมบริษัททัวร์000
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป000
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น000
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :
ด้านเศรษฐกิจ :
ด้านสิ่งแวดล้อม :
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :ด้วยความที่บ้านเชิงดอยเป็นหมุบ้านที่ติดภูเขาและแม่น้ำ ทางเราจึงมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :ประเพณีก็จะมีหลากหลาย เช่น สงกรานต์ ,สะเดาะเคราะห์ผูกดวงชะตา(ดาคัวสะตวง) และอื่นๆอีกมากมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ การย้อมผ้าจากหินโมคคัลลาน
ฐานกิจกรรม :-เรียนรู้การย้อมผ้าจากหินโมคคัลลาน -การจักรสาน -การทำกระทงใบตอง -การทำสะตวงสะเดาะเคราะห์
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ฤดูที่เหมาะกับการมาเที่ยวชมชุมชนบ้านเชิงดอย คือ ฤดูและฤดูหนาว จะมีอากาศที่ดีมากๆ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay315400500
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay100200
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)ตลาดนัดวัน จันทร์และเสาร์ เฉพาะช่วงเย็น
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
2 300 กรุณาแจ้งล่วงหน้า
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถส่วนตัว 5 5 500 กรุณาแจ้งล่วงหน้า ทางเรามีรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ส่วนตัว ราคาสอบถามเข้ามาอีกมีคะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ฝ้ายเชิงดอย 800 3500- ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :20
ค้างคืน :10
ไป-กลับ :60
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถทัวร์ 4
รถตู้ 10
รถส่วนตัว 10
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ไทย 5
อังกฤษ 2
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :ถนนลาดยาง
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :สัญญานดีมาก
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :ดีมาก
ไฟฟ้า :ทุกบ้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชนมี 5 ร้านในชุมชน
โรงพยาบาล/รพสต.ห่างจากชุมชน 3กิโลเมตร
สถานีตำรวจห่างจากชุมชน 4กิโลเมตร
ปั๊มน้ำมันห่างจากชุมชน 1กิโลเมตร จำนวน 3 แห่ง
ตู้ ATM/ธนาคารห่างจากชุมชน 3กิโลเมตร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์
การจอง/โอนเงินอย่างน้อย 1 อาทิตย์
สภาพอากาศแล้วแต่ฤดูกาล
การแต่งกายปกติ
อาหารท้องถิ่นอาหารเมืองหรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการ
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัวควรเตรียมยาประจำตัวให้เรียบร้อย
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :
การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.5932769,98.5817556
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว การเดินทางสามารถค้นหาพิกัดได้จากแผนที่ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ รึจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปเส้นเดียวกับอำเภอหางดง ตรงไปเรื่อยๆประมาร60 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่
รถประจำทาง จะมีรถบัสสีฟ้า จากอาเขตมาจอดอยู่ฝั่งตลาดประตูเชียงใหม่ สาย เชียงใหม่-ฮอด แล้วแจ้งกระเป๋าว่าลงเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ค่าบริการ 34 บาทต่อคน ต่อเที่ยว
รถรับจ้าง สามารถสอบถามราคารถแดง รถตู้ได้เลยคะมราคาแล้วแต่จะต่อรอง ไปอย่างเดียว รึ ไป-กลับ สามารถสอบถามได้จากบนท้องถนนในตัวเมืองเชียงใหม่
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -- ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางสาวทัญกานร์ ยานะโส ผู้ใหญ่บ้าน 0810272688 Tanyakan Yanaso kumorn
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook FanpageBaancherngdoi บ้านเชิงดอย
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์(สูงสุดแดนสยาม) 45
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :