เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเมืองก๋าย

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


เดินป่าดอยม่อนเงาะ (จุดชมวิวทะเลหมอก จุดชมวิวพระอาทิตย์) | ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ม้ง และชมการละเล่น ระบำม้ง | ชมวิถีชีวิต ชาวบ้านในชุมชน และวิถีการทำเมี่ยง

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเมืองก๋าย
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง ตำบลเมืองก๋าย
ที่อยู่ :หมู่ 4 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :เมืองก๋ายน้อย
ทิศใต้ติดกับ :ปางฮ่าง ตำบลป่าแป๋
ทิศตะวันออกติดกับ :บ้านเหล่าพัฒนา
ทิศตะวันตกติดกับ :ม.9 ตำบลป่าแป๋
ลักษณะภูมิประเทศ :สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 - 1,250 เมตร เป็นป่าดิบเขาไม่ผลัดใบและป่าเบญจพรรณ
ลักษณะภูมิอากาศ :อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 12.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.7 องศาเซลเซียส
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ผสมผสาน
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :ก่อตั้งปี 2482
ประวัติชุมชน :อพยพมาจากหลายๆ แห่ง เช่น แม่ฮ่องสอน สิบสองปันนา ปาย ป๋าแป๋
ที่มาของชื่อชุมชน :เมื่อก่อนชื่อ หม่องุ ที่แปลว่า ดอย เพี้ยนมาเป็น ม่อนเงาะ
จำนวนประชากร :416
จำนวนครัวเรือน :62
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ปีใหม่ม้ง - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม - ไม่มี -
มิถุนายน เลี้ยงผีเจ้าบ้าน ผีบรรพบุรุษ - ไม่มี -
กรกฏาคม เลี้ยงผีเจ้าบ้าน ผีบรรพบุรุษ - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม ปีใหม่ม้ง - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร (ปลูกฟักทองญี่ปุ่น กาแฟ อโวคาโด)
อาชีพรอง :
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กองทุนหมู่บ้าน
2.กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโฮมสเตย์
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :
โลโก้ชุมชน :- ไม่มี -
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยมีโครงการหลวงเป็นพี่เลี้ยงมาโดยตลอด วัตถุประสงค์เพื่อ จัดการการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ปัจจุบันขยายเป็นเครือข่ายระดับตำบล มีสมาชิกประมาณ 20 คน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :ยังไม่มีการรับรอง -
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายหื่อ แสงหล้าประธาน
นายโต้ง ไสยยะรองประธาน
นายเลิศ ไสยยะเลขานุการ
นายวัฒนชัย แซ่หลี่เหรัญญิก
นายตั่ว ไสยยะกรรมการ
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.โครงการหลวงม่อนเงาะ
2.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
โครงการหลวงม่อนเงาะ อบรม ดูงาน พัฒนาอาชีพ ทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โครงสร้างพื้นฐาน และ พัฒนาอื่นๆ ทุกปี
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
รวมบริษัททัวร์000
นักท่องเที่ยวทั่วไป255830003,000
นักท่องเที่ยวทั่วไป255950055,005
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป8,00508,005
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน000
รวมสถาบันการศึกษา000
รวมองค์กร/หน่วยงาน000
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น8,00508,005
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 150,150
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :ชุมชนมีความกระตือรือร้น
ด้านเศรษฐกิจ :มีรายได้เสริม เงินหมุนเวียนในชุมชน มีร้านค้าเพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :ชุมชนสะอาดขึ้น มีการจัดการขยะ กิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :(1) ดอยม่อนเงาะ (2) เส้นทางเดินป่า 1 กิโลเมตร
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :(1) ปีใหม่ม้ง (2) เลี้ยงผีเจ้าบ้าน (3) สรงน้ำพระธาตุ (4) เดือนยี่เป็ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :(1) จักสานไม้ไผ่ (2) น้ำเมี่ยง (3) ยาต้มสมุนไพร
ฐานกิจกรรม :
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) จุดชุมวิวม่อนเงาะ (2) ฟักทองเข้าแถว (ผาหมอน) (3) สวนชาลุงเดช (4) สวนองุ่น (5) จักสานเมืองก๋ายน้อย (6) กล้วยไม้ซิมบิเดียม (7) ล่องแพเมืองสบก๋าย (8) กาแฟดอยแตง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน : - ไม่มี -
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
1. 30

จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ชมสวนกล้วยไม้สิมิเดียม

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน - ไม่มี -
พฤษภาคม ชมสวนฟักทองเข้าแถว(ฟักทองญี่ปุ่น) - ไม่มี -
มิถุนายน - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ - ไม่มี -
พฤศจิกายน จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ,ชมไร่องุ่น,ชมกล้วยไม้สิมิเดียม - ไม่มี -
ธันวาคม จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

พฤศจิกายน - มกราคม

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay7604500
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน0000
ลานกางเต็นท์50150150300
ที่พักหน่วยงาน520600800
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay150150
ร้านอาหาร00
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
5 300
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถบริการของชุมชน 15 10 700 (1) โครงการหลวง-จุดชมวิว (ไปกลับ) 700 บาท (2) โครงการหลวง-สวนลุงเดช (ไปกลับ) 300 บาท (3) โครงการหลวง-กิ่วบะหอบ (ไปกลับ) 700 บาท
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
เสื้อผ้าชนเผ่า 200 3000- ไม่มี -
ชาขาว 100 2500- ไม่มี -
กาแฟ 250 250- ไม่มี -
ผักและไม้ผลเมืองหนาว - ไม่มี -
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
- ไม่มี -
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
การแสดง ราคา 1,000 - 1,500 บาท/ชุด 1000 - ไม่มี -
บายศรีสู่ขวัญ 1000 - ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :600
ค้างคืน :300
ไป-กลับ :300
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถสาธารณะ 50
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :ถนนลาดยาง ลูกรัง เป็นบางจุด ฤดูฝนจะเข้าลำบาก
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUE AIS DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาภูเขา
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน3 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.ระยะทาง 10 กม.
สถานีตำรวจ
ปั๊มน้ำมัน
ตู้ ATM/ธนาคาร
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
การจอง/โอนเงิน
สภาพอากาศ
การแต่งกายตามฤดูกาลและสภาพอากาศ
อาหารท้องถิ่น
บริการลูกหาบ
ยาประจำตัวเตรียมยาประจำตัว
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

แต่งกายสุภาพ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามดื่มสุรา
(2) ห้ามส่งเสียงดังหลัง 3 ทุ่ม
(3) ห้ามจุดประทัดบนดอย

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :19.180412,98.807934
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 67 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้เส้นทาง 107 เชียงใหม่-แม่แตง ถึงตลาดแม่มาลัยให้เลี้ยวซ้าย ตามเส้นทาง 1095 แม่มาลัย-ปาย ประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบทางแยกขึ้นศูนย์ทางขวามือ ตรงข้ามวัดสบปิง ขึ้นไปอีก 17 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการศูนย์ ฤดูฝนการคมนาคมลำบาก
รถประจำทาง
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นายหื่อ เส่งหล้า ประธานม่อนเงาะ 085-6218991 โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา
นางพิจิตร เพชรพลอยศรี ประธานโฮมสเตย์ 087-1836415
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpage
ID Line
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
ล่องแพสบก๋าย - ไม่มี -
สวนชาลุงเดช - ไม่มี -
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :การถือครองที่ดิน เขตป่าสงวน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีแต่ใบจับจอง ศาสนา - ไม่มี - ผู้ให้สัมภาษณ์ - ไม่มี -