วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ

หากท่านต้องการคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว จากแบบสำรวจ CBT Chiang Mai


สัมผัสวิถีชีวิตชาติพันธุ์ไตลื้อเมืองลวงเหนือ | เจดีย์ม่านวิหารลื้อ สื่อในวัดศรีมุงเมือง | แหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมอันงดงาม

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของชุมชน
ชื่อชุมชน :วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ
สถานที่ตั้งชุมชน :จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลลวงเหนือ
ที่อยู่ :หมู่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดกับ :หมู่ 3 บ้านเมืองวะ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
ทิศใต้ติดกับ :หมู่ 5 บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
ทิศตะวันออกติดกับ :หมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
ทิศตะวันตกติดกับ :หมู่บ้านหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
ลักษณะภูมิประเทศ :ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบร้อยละ 80 เป็นภูเขาและป่าไม้ ร้อยละ 20 เหมาะสำหรับฟื้นฟูเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พื้นดิน ส่วนใหญ่เป็นดินดำเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวนแต่บางแห่งเป็นลักษณะดินลูกรังไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายที่ราบใต้เขื่อนแม่กวง-อุดมธารา
ลักษณะภูมิอากาศ :มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู
ประวัติความเป็นมาของชุมชน
ชาติพันธุ์ :ไทยลื้อ
อายุของชุมชน / ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน :พ.ศ. 1932 (628 ปี)
ประวัติชุมชน :เดิมชาวบ้านลวงเหนือ อาศัยอยู่ที่สิบสองปันนา (มณฑลหนึ่งของจีนในปัจจุบัน) ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานใหม่มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านลวงเหนือในปัจจุบัน
ที่มาของชื่อชุมชน :เดิมชาวบ้านไตลื้อ ย้ายมาจาก สิบสองปันนา (เมืองจีนในปัจจุบัน) ชื่อเดิมบ้านที่นั้นชื่อ ลวง เมื่ออพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไทยจึงยังใช้ชื่อเดิมคือบ้านลวง เพื่อให้ใช้ชื่อเดียวกับถิ่นฐานเดิม และเพิ่มคำว่าเหนือเนื่องจากอยู่ส่วนเหนือของที่ตั้ง จึงได้ชื่อว่าบ้านลวงเหนือ
จำนวนประชากร :625
จำนวนครัวเรือน :182
ปฏิทินประเพณีของชุมชน :
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ตานข้าวใหม่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ทำบุญเสื้อบ้านสืบสานตำนานไตลื้อเมืองลวง แห่ไม้ก๊ำ ตานตุง - ไม่มี -
พฤษภาคม ป๋าเวณีพระเจดีย์ธาตุ - ไม่มี -
มิถุนายน เลี้ยงผีปู่ย่า - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม ตานต้นเงิน ตานกฐิน - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
อาชีพหลัก :เกษตรกร
อาชีพรอง :รับจ้าง
กลุ่มอาชีพ/กองทุนชุมชน : 1.กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
2.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3.กลุ่มผู้สูงอายุ/แม่บ้าน
4.กองทุนเงินล้าน
5.กองทุนหมู่บ้าน
6.
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี :100,000 บาท
ประวัติศาสตร์การพัฒนากรท่องเที่ยว
คำขวัญกลุ่ม/ชุมชน :วัฒนธรรมนำให้ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนได้ ชุมชนยั่งยืน
โลโก้ชุมชน :
ประวัติการก่อตั้งกลุ่มท่องเที่ยว :เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2555 โดยมีงานวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นจากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและได้งบประมาณจากเทศบาลลวงเหนือมาทำ Home stay และจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงก่อให้เกิดงานวิจัยชื่อเรื่องแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปีงบประมาณ 2555-2556 จากนั้นได้มีงบประมาณมาทำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมอีกหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว :การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานภาพของกลุ่มการท่องเที่ยว :มีการรับรองกลุ่มอย่างเป็นทางการ - กรมการท่องเที่ยวและกีฬา .กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
โครงสร้างคณะกรรมการ :
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ร้อยตรีณัฐนัยวิฑิต ใบสุขันธ์ประธาน
นางพนิดา เสนยองรองประธาน
นางสาวพันธ์ชนก บัวมะลิเหรัญญิก
นางพรรษา บัวมะลิเลขานุการ
นางสาวพัชรนันท์ บัวมะลิผู้ประสานงานชุมชน
นางทัศนีย์ ชัยมงคลผู้ช่วยผู้ประสานงานชุมชน
นายพิษณุ มีรักษ์หัวหน้าบ้านพัก
นายโชคชัย ทัพผดุงสมาชิก
นางกัลยา มีรักษ์สมาชิก
นายพีระพงษ์ บุญจันทร์ต๊ะสมาชิก
นางสาวคะนึงนิจ บุญจันทร์ต๊ะสมาชิก
นางวัลลีย์ บุญจันทร์ต๊ะสมาชิก
ร.ต.ท.อนันต์ บัวมะลิสมาชิก
นางนงนุช ศึกอร่ามสมาชิก
นางอมรา มหามิตรสมาชิก
นายอุทัยธนา มหามิตรสมาชิก
เด็กหญิงจิตตาภา มหามิตรสมาชิก
นางสาวนุชวรีย์ ศึกอร่ามสมาชิก
นางปิยะวรรณ บุญลาสมาชิก
นางทัศนีย์ วุฒิเจริญสมาชิก
นางนวลจันทร์ สกิจกันสมาชิก
นางนิภาพรรณ บัวมะลิสมาชิก
นางอัมพร บุญเกิดไวย์สมาชิก
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์ต๊ะสมาชิก
หน่วยงานพี่เลี้ยง : 1.สถานบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT-i การสนับสนุน: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ.: 2556
2.เทศบาลตำบลลวงเหนือ การสนับสนุน: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี พ.ศ.: 2556
งานวิจัย :
หน่วยงาน/ผู้ทำวิจัย ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย
สถานบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน สกว. 2555-2556
งานพัฒนา :
หน่วยงาน ประเด็นการพัฒนา ปี พ.ศ.
สถานบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2555
เทศบาลตำบลลวงเหนือ สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไตลื้อ 2556
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การทำชาสมุนไพรไตลื้อ 2559
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การทอผ้าซิ่นน้ำไหลไตลื้อตาหมาควายหลวง 2560
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชุมชนเคยรับ :
กลุ่มนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวม
บริษัททัวร์25582828
บริษัททัวร์2559153045
รวมบริษัททัวร์155873
นักท่องเที่ยวทั่วไป25588022102
นักท่องเที่ยวทั่วไป255910462166
รวมนักท่องเที่ยวทั่วไป18484268
กลุ่มศึกษาดูงาน25575050
กลุ่มศึกษาดูงาน25587171
กลุ่มศึกษาดูงาน25595948107
รวมกลุ่มศึกษาดูงาน18048228
สถาบันการศึกษา255821328241
สถาบันการศึกษา255943072502
รวมสถาบันการศึกษา643100743
องค์กร/หน่วยงาน25573636
รวมองค์กร/หน่วยงาน36036
รวมอื่นๆ อาสาสมัคร000
รวมทั้งสิ้น1,0582901,348
รายได้จากการท่องเที่ยว :
ปี พ.ศ. รายได้
2559 302,330
มาตรฐาน / รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ :
มาตรฐาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี พ.ศ.
ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 2559
ชุมชนช่างคิด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2559
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2560
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย Homestay standard กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2561
พันธมิตรทางการตลาด :
รายการ ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หมายเหตุ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม :การท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้เกิดการลื้อฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากอดีต-ปัจจุบัน ได้สืบประวัติชาติพันธุ์ของตน มีโอกาสได้พัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถทำให้เด็กและชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านภาษาจากนักท่องเที่ยว ทำให้มีการพัฒนาศักภาพเพิ่มขึ้น
ด้านเศรษฐกิจ :เกิดการมีเงินหมุนเวียนภายในชุมชนจากการซื้อขายสินค้าภายในตลาดของชุมชน มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม :ชุมชนมีกฎระเบียบในข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนเข้ามายังชุมชน จะมีการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวก่อนเช่นเรื่องขยะ จึงมองว่า ไม่ได้สร้างผลกระทบ แก่ชุมชน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน
ทรัพยากรทางธรรมชาติ :ทุ่งนา ไร่ สวน ถนนหนทาง แม่น้ำลำคลอง
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต :วัฒนธรรมไตลื้อ วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมได้ถูกฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสาน เผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :ภูมิปัญญาด้านมุขปาฐะ ด้านงานช่าง งานฝีมือ ด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านความเชื่อ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปะ
ฐานกิจกรรม :(1) เสื้อบ้านสานตำนาน (2) งามตระการวัดศรีมุงเมือง (3) รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลวงเหนือ (4) แหล่งความเชื่อเฮือนผีหม้อนึ่ง (5) สุดตะลึงข้าวแคบป้าผัน (6) งามสร้างสรรค์ตุ๊กตาไม้นายโถ (7) เฮือนใหญ่โตโชว์ปอกระดาษสา (8) ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ (9) หอมกรุ่นสมุนไพรไตลื้อ (10) งามตาบ้านสวนพอเพียงทรัพย์ทองศรี (11) สืบวิถีการเกษตรสุดวิเศษที่ทุ่งนาฟ้ากว้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมการท่องเที่ยว :(1) วัดศรีมุงเมือง : ไหว้พระ ทำบุญ ตานตุง (2) เสื้อบ้าน : ไหว้ขอพรเสื้อบ้าน (3) โรงเรียนบ้านลวงเหนือ : ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน (4) เฮือนผีหม้อนึ่ง : ถามสาเหตุของการเจ็บป่วย และวิธีรักษา (5) ผามข้าวแคบ : ทำข้าวแคบ แอนข้าวแคบและชิมข้าวแคบ (6) ทุ่งนาฟ้ากว้าง : หาปลา เก็บไข่เป็ด เก็บผัก (7) ตุ๊กตาไม้นายโถ : เพ้นท์สีตุ๊กตาไม้ (8) เฮือนปอกระดาษสา : ทำกระดาษสา และดอกกระดาษสา (9) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ : ผูกข้อมือ ขับซอ อีตฝ้าย ปั่นฝ้าย ปรุลายถุงย่าม ทำอาหารท้องถิ่น ตำข้าวครกมอง และชมพิพิธภัณฑ์บนหลองข้าว (10) เฮือนสมุนไพรไตลื้อ : ทำชาสมุนไพร (11) บ้านสวนพอเพียงทรัพย์ทองศรี : ซอยหยวกให้ไก่ประดู่หางดำ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน :(1) เสื้อบ้าน (2) วัดศรีมุงเมือง (3) โรงเรียนบ้านลวงเหนือ (4) เฮือนผีหม้อนึ่ง (5) ข้าวแคบป้าผัน (6) เฮือนตุ๊กตาไม้นายโถ (7) เฮือนปอกระดาษสา (8) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ (9) เฮือนสมุนไพร (10) บ้านสวนพอเพียงทรัพย์ทองศรี (11) ทุ่งนาฟ้ากว้าง
แผนที่จุดท่องเที่ยวในชุมชน :
โปรแกรมการท่องเที่ยว / ราคาต่อคน/กลุ่ม
รายการโปรแกรมท่องเที่ยว ราคา(บาท) รายละเอียด ประเภทโปรแกรมท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว CBT SPECIAL ไตลื้อเมืองลวงเหนือ 1 วัน 1000

โปรแกรมการท่องเที่ยว CBT  SPECIAL ไตลื้อเมืองลวงเหนือ  1 วัน 

ต่ำกว่า 10 คน  ราคา คนละ 820 - 3,600 บาท

10 คนขึ้นไปราคา  คนละ 750 บาท

9.00 น. - 10.30น.    ศูนย์การเรียนรู้ ต้อนรับด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อยชุมชนกล่าวต้อนรับ  และแนะนำตัวศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตไตลื้อและทำถุงย่ามรับอาหารว่าง

10.30 น. - 11.00น.  ผามข้าวแคบ ทำข้าวแคบ

11.00 น. - 12.00 น.  เฮือนตุ๊กตาไม้ ทำตุ๊กตาไม้

12.00 น. - 13.00 น.  ศูนย์การเรียนรู้ รับประทานอาหารกลางวันผัดไทยไตลื้อ

13.00 น. - 14.00 น  เฮือนปอกระดาษสาทำกระดาสา และผลิตภัณฑ์กระดาษสา

14.00 น. - 15.00 น.  เฮือนแม่หล้าหรือ บ้านสวนพอเพียงทำชาสมุนไพร

15.00 น. –17.00 น.  ทุ่งนาฟ้ากว้าง เที่ยวสวน  เก็บไข่เป็ด  หาปลา  เก็บผัก ต้มไข่เป็ด 

17.00 น - 18.00 น.  วัดศรีมุงเมืองไหว้พระ ทำบุญ ชมความงามของวัด

18.00 น. - 20.30 น.  ศูนย์การเรียนรู้งานเลี้ยงแบบกาดหมั้วครัวลื้อดนตรีพื้นเมืองบรรเลงต้อนรับผูกข้อมือรับขวัญแอ่วกาดหมั้ว  ลองทำ  ลองชิมข้าวจี่  ไข่ป่าม ข้าวเงี้ยว  ข้าวหมี่  ขนมวง  ผัดไทยไตลื้อ  ข้าวเหนียวห่อใบตองข้าวเกรียบปากหม้อ  น้ำสมุนไพรชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกันจุดเทียนแสงแห่งศรัทธาอำลากันด้วยความรัก

โปรแกรมท่องเที่ยวผสมผสาน
โปรแกรมการท่องเที่ยว CBT SPECIAL ไตลื้อเมืองลวงเหนือ 2 วัน 1 คืน 2000

โปรแกรมการท่องเที่ยว CBT SPECIAL ไตลื้อเมืองลวงเหนือ 1 วัน ต่ำกว่า 10 คน ราคา คนละ 1,690 - 7,500 บาท

10 คนขึ้นไปราคา คนละ 1,590 บาท

วันที่ 1

9.00 น. - 10.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ ต้อนรับด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย ชุมชนกล่าวต้อนรับ และแนะนำตัวศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตไตลื้อและทำถุงย่าม รับอาหารว่าง

10.30 น .- 11.00 น. ผามข้าวแคบ ทำข้าวแคบ

11.00 น. - 12.00 น. เฮือนตุ๊กตาไม้ ทำตุ๊กตาไม้

12.00 น. - 13.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ รับประทานอาหารกลางวัน ผัดไทยไตลื้อ

13.00 น .- 14.00 น เฮือนปอกระดาษสาทำกระดาสา และผลิตภัณฑ์กระดาษสา

14.00 น. - 15.00 น. เฮือนแม่หล้าหรือ บ้านสวนพอเพียง ทำชาสมุนไพร

15.00 น. – 16.00 น. วัดศรีมุงเมืองไหว้พระ ทำบุญ ชมความงามของวัด

16.00 น. – 18.00 น. เข้าโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตกับโฮมสเตย์

18.00 น. - 20.30 น. ศูนย์การเรียนรู้ งานเลี้ยงแบบกาดหมั้วครัวลื้อ ดนตรีพื้นเมืองบรรเลงต้อนรับผูกข้อมือรับขวัญแอ่วกาดหมั้ว ลองทำ ลองชิมข้าวจี่ ไข่ป่าม ข้าวเงี้ยว ข้าวหมี่ ขนมวง ข้าวแรมฟืนทอด ข้าวเหนียวห่อใบตองข้าวเกรียบปากหม้อ น้ำสมุนไพรชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกันจุดเทียนแสงแห่งศรัทธาอำลากันด้วยความรัก

วันที่ 2

06.00 น. โฮมสเตย์ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว

06.30 น. – 8.30 น. ทุ่งนาฟ้ากว้าง เที่ยวทุ่งนา เที่ยวสวน เก็บไข่เป็ด หาปลา เก็บผัก ทำอาหารเช้า และรับประทานอาหารร่วมกัน

08.30 น. – 09.30 น. โฮมสเตย์ พักผ่อน อาบน้ำแต่งตัว

09.30 น.– 10.00 น. ศูนย์การเรียนรู้สรุปกิจกรรม และกิจกรรมจากใจถึงใจ

11.00 น. เดินทางกลับ

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ปฏิทินการท่องเที่ยว 12 เดือน
เดือน กิจกรรม รูปภาพ
มกราคม ตานข้าวใหม่ - ไม่มี -
กุมภาพันธ์ - ไม่มี -
มีนาคม - ไม่มี -
เมษายน ทำบุญเสื้อบ้านสืบสานตำนานไตลื้อเมืองลวง แห่ไม้ก๊ำ ตานตุง - ไม่มี -
พฤษภาคม ป๋าเวณีพระเจดีย์ธาตุ - ไม่มี -
มิถุนายน เลี้ยงผีปู่ย่า - ไม่มี -
กรกฏาคม - ไม่มี -
สิงหาคม - ไม่มี -
กันยายน - ไม่มี -
ตุลาคม ตานต้นเงิน ตานกฐิน - ไม่มี -
พฤศจิกายน - ไม่มี -
ธันวาคม - ไม่มี -
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
Highlight :

ตลอดทั้งปี แต่ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ บรรยากาศจะดีมาก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของชุมชน
การบริการ :
ประเภทที่พัก จำนวน (หลัง) รองรับได้สูงสุด (คน) ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
Home Stay730300350
Resort ชุมชน0000
Resort เอกชน460600800
ลานกางเต็นท์0000
ที่พักหน่วยงาน0000
ที่พักอื่นๆ ระบุ
อาหารและช่วงราคา :
รายการ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท)
อาหาร Home Stay100500
ร้านอาหาร30100
ตลาดสด (ช่วงเวลาที่มีตลาด และประเภทสินค้าที่มีจำหน่าย)มีตลาดนัดชุมชนทุกวันพุธ
นักสื่อความหมายชุมชน :
จำนวน (คน) ราคา (บาท/คน/ครั้ง) หมายเหตุ
8 300 ครึ่งวัน 150 บาท
รถบริการของชุมชน :
ประเภทรถ จำนวนคัน จำนวนคน/เที่ยว ราคา หมายเหตุ
รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง 7 4 200
รถ 2 แถว 8 12 300
ผลิตภัณฑ์ชุมชน :
รายการผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำสุด (บาท) ราคาสูงสุด (บาท) รูปภาพ
ถุงย่ามและผ้าทอ 350 3,400
ตุ๊กตาไม้ 100 2,000
กระดาษสา 30 1,500
ฐานกิจกรรม :
รายการฐานกิจกรรม ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
ฐาน ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญราคาคนละ 80 บาท 80
ฐาน กระดาษสา ราคา คนละ 60 บาท 60
ฐาน ตุ๊กตาไม้ ราคา คนละ 60 บาท 60
ฐาน ข้าวแคบ ราคา คณะละ 300 บาท 300
ฐาน ทุ่งนาฟ้ากว้าง ราคา คนละ 60 บาท 60
ฐาน บ้านสวนพอเพียง คณะละ 300 บาท 300
ฐานชาสมุนไพร คนละ 60 บาท 60
ฐานวัดศรีมุงเมือง คณะละ 300 บาท 300
ฐานเฮือนผีหม้อนึ่ง คณะละ 300 บาท 300
ฐานโรงเรียนบ้านลวงเหนือ คณะละ 500 บาท 500
การบริการอื่นๆ :
บริการ ราคา(บาท) หมายเหตุ รูปภาพ
นวดฝ่าเท้า 150 ราคาต่อชั่วโมง- ไม่มี -
นวดตัว 300 ราคาต่อชั่วโมง- ไม่มี -
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน (คน/วัน/รอบ/ฐานกิจกรรม) :60
ค้างคืน :30
ไป-กลับ :100
ที่จอดรถสาธารณะ (คัน) :
ประเภทรถ คัน
รถยนต์ - รถตู้ 6
รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง 12
รถมอเตอร์ไซต์ 30
ความสามารถด้านภาษาของนักสื่อความหมายชุมชนภาษา :
ภาษา จำนวนคน
ภาษาอังกฤษ 2
มัคคุเทศก์มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรประจำตัว) :
ประเภทมัคคุเทศก์ จำนวนคน
ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) แถบสีบรอนซ์เงิน 0
ประเภททั่วไป(ไทย) แถบสีบรอนซ์ทอง 0
ประเภทเฉพาะ (ระบุ) 0
การเข้าถึง(ความสะดวกในการเข้าถึง/สภาพถนน ลาดยาง/ลูกรัง/ฤดูกาล) :เดินทางเข้าถึงง่าย ถนนลาดยาง สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
สัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต :TRUEMOVE / AIS / DTAC
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค :น้ำประปาหมู่บ้าน
ไฟฟ้า :ส่วนภูมิภาค
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (ที่ใกล้ชุมชน)
ประเภทสถานที่ รายละเอียด
ร้านค้าชุมชน6 ร้าน
โรงพยาบาล/รพสต.โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ระยะทาง 1.5 กม.
สถานีตำรวจสถานีตำรวจดอยสะเก็ด ระยะทาง 4 กม.
ปั๊มน้ำมันปั้มหลอดหมู่ 5 ระยะทาง 1 กม.
ตู้ ATM/ธนาคารตัวอำเภอดอยสะเก็ด ระยะทาง 1 กม.
การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว
รายการ รายละเอียด
ติดต่อล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์
การจอง/โอนเงิน- ไม่มี -
สภาพอากาศ- ไม่มี -
การแต่งกายตามอัธยาศัย
อาหารท้องถิ่นอาหารไตลื้อ
บริการลูกหาบ- ไม่มี -
ยาประจำตัวสำหรับผู้มีโรคประจำตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม และแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประสานงานชุมชน
ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว (Do & Don’t)
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) :

(1) แต่งกายตามอัธยาศัย แต่เมื่อเข้าสู่เขตวัด ควรแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย เช่น มีผ้าคลุม

(2) เคารพสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

(3) หากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งไกด์ชุมชนหรือเจ้าของบ้าน

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don't) :

(1) ห้ามนำสิ่งเสพติด หรือของมืนเมาเข้ามาดื่มหรือเสพในหมู่บ้าน

(2) ห้ามประพฤติลามกอนาจารในหมู่บ้าน

(3) ห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน

(4) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท

การเดินทางเข้าถึงชุมชนและแผนที่เดินทาง
พิกัด GPS :18.8798382,99.1220493
การเดินทางเข้าถึงชุมชน :
การเดินทาง รายละเอียด
รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหลวง เชียงใหม่-เชียงราย ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 15 กม. จะมีป้ายบอกทางเข้าอยู่ทางซ้ายให้เลี้ยวเข้าทางบ้านลวงเหนือ หรือสามารถกดพิกัด ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ ใน GPS จะสามารถบอกทางได้เช่นกัน
รถประจำทาง ใช้เส้นทางหลวง เชียงใหม่-เชียงราย ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 15 กม. จะมีป้ายบอกทางเข้าอยู่ทางซ้ายให้เลี้ยวเข้าทางบ้านลวงเหนือ หรือสามารถกดพิกัด ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ ใน GPS จะสามารถบอกทางได้เช่นกัน
รถรับจ้าง
แผนที่เดินทาง : - ไม่มี -
ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook ID Line
นางสาวพัชรนันท์ บัวมะลิ ผู้ประสานงานชุมชน 142 หมู่4 บ.ลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 086-9191915 patcharanan_5678@hotmail.com Patcharanan Buamali wean_noovan
นางพรรษา บัวมะลิ เลขานุการ 142 หมู่4 บ.ลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 081-9519320 tailuebaanbaiboon@gmail.com ไตลื้อ บ้านใบบุญ 0819519320
นางสาวพันธ์ชนก บัวมะลิ เหรัญญิก 142 หมู่4 บ.ลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 094 6347413 Panchanok_36@hotmail.com Panchanok Buamali 053496264
เว็บไซต์/Facebook Fanpage/ID Line/Instragramของกลุ่มท่องเที่ยว :
ช่องทางการติดต่อ URL
Website กลุ่มท่องเที่ยว
Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/CBTTaiLueLuangnue
ID Line0819519320
Instragram
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
สถานที่ รายละเอียด ระยะทาง (กิโลเมตร) รูปภาพ
เขื่อนแม่กวง 3 กม. 3
ทุ่งนาฟ้ากว้าง 2 กม. 2
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด 2.5 กม. 2
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 2.5 กม 2
รีวิวจากผู้มาเยือนชุมชน (Link ของ Review / Blogger/ Website)
แหล่งข่าว ลิงค์
https://www.m-culture.go.th/kamphaengphet/ewt_news.php?nid=1270&filename=index
https://www.reviewchiangmai.com/1347-p/
http://www.cm77.com/news/general/detail/item/108.html
http://chiangmai.cdd.go.th/2017/08/17/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4
แกลลอรี่รูปภาพ
บรรยากาศหมู่บ้าน
บรรยากาศผู้คน
ผู้คน และชาติพันธุ์
ภาพกิจกรรมท่องเที่ยว
ภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ภาพอาหารที่นำเสนอนักท่องเที่ยว
บ้านพัก/ที่พัก
ของฝากของที่ระลึก
เบื้องหลังการทำงาน
หมายเหตุ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ : ข้อเสนอเพิ่มเติม (1) มีหน่วยงานเข้ามาแต่ไม่สนับสนุนและพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง (2) มีปัญหากับผู้นำชุมชน ที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน (3) สะท้อนปัญหาเรื่องเครือข่าย CBT ซึ่งมองว่าควรใช้ เครือข่าย CBT ให้เป็นประโยชน์กว่าเดิมที่เป็นอยู่ (4) มองว่าจังหวัดไม่สนับสนุนชุมชนและกระจุกงบประมาณให้แต่หมู่บ้านที่เด่นๆ ผู้ให้ข้อมูล นาง พรรษา บัวมะลิ นางสาวพันธ์ชนก บัวมะลิ นางสาว พัชรนันท์ บัวมะลิ